شوق یه که لزت دنیا بھی هم کو چاهیۓ

Heaven

Heaven

شوق یه که لزت دنیا بھی هم کو چاهیۓ
اس پر یه اصرار که جنت بھی هم کو چاهیۓ

شهنیله حسین